- den rett alle og enhver har til ferdsel, opphold og aktivitet i naturen

Allemannsretten


Allemannsretten gjelder i utmark. Der kan du:

  • ferdes fritt til fots og på ski
  • raste og overnatte
  • ri eller sykle på stier og veger
  • bade, padle, ro og bruke seilbåt
  • plukke bær, sopp og blomster
  • fiske fritt etter saltvannsfisk

Utmark er definert som udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Udyrka mindre areal i dyrka mark regnes ikke som utmark.

Innmark er all dyrka jord: åker, eng, kulturbeite, hage og i tillegg yngre plantefelt, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark, som åker og eng, kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet fra 15. oktober til 30. april. Vær oppmerksom på at innmark ikke alltid er inngjerdet.

Når en ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn, skal en opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å gjøre skade eller ulempe for eier, bruker eller andre eller påføre miljøet skade. En skal påse at en ikke etterlater stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen. En skal alltid, enten en ferdes i innmark eller utmark, lukke grinder etter seg og vise hensyn til dyr som er på beite.

Hvis du ferdes med hund, må du respektere båndtvangen i tidsrommet 1.april til og med 24. september som gjelder i Lunner kommune jmf Lokal forskrift om hundehold.

Vær forsiktig med ild og husk at du ikke kan tenne bål i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september.

Friluftsloven i sin helhet kan leses her.

Du kan lese mer om allemannsretten på Miljødirektoratet sine hjemmesider.