Nyhetsoversikt

Regneark, penn og kalkulator

Årsregnskap 2020: Positivt resultat i årsregnskapet for Lunner

Lunner kommune har avsluttet det foreløpige årsregnskapet for 2020. Netto driftsresultat viser et positivt resultat på 20,3 mill. kroner, tilsvarende 2,73%. Etter et spesielt år er vi godt fornøyd med å kunne legge frem et positivt driftsresultat for Lunner kommune. 


Dette er en resultatforbedring på 28,5 mill. kroner fra 2019. Brutto driftsresultat var 27,9 mill. kroner.

Bedre enn prognosene

Dette resultatet er vesentlig bedre enn hva de siste prognosene for året viste. Kommunen har samlet sett fått om lag 7 mill. kroner mer i frie inntekter og har hatt et netto mindreforbruk i tjenestene på om lag 13 mill. kroner.

​​​​Har vist evne til omstilling

Vi er godt fornøyd med å kunne legge frem et positivt regnskapsresultat for forrige år. Det er gir oss anledning til å sette av midler til en buffer for senere år, som vi vet fortsatt vil bli tøffe. 2020 har også for Lunner kommune vært et annerledes og krevende år. Det er all grunn til å berømme våre ansatte som makter å levere gode tjenester i en utfordrende situasjon. Ansatte i hele organisasjonen har vist omstillingsevne i praksis. Det står det respekt av.

Gode prosesser

Samtidig er utfordringsbildet fortsatt betydelig innenfor noen tjenesteområder, spesielt helse og mestring. Lunner kommune har et høyere tjeneste- og kostnadsnivå enn hva gjennomsnittet av liknende kommuner har. Til sammen hadde helse- og mestringsenhetene et merforbruk på 22,8 mill. kroner sammenliknet med budsjett. Tjenestene arbeider systematisk for å tilpasse driftsnivået til kommunestyrets vedtatte budsjetter, selv om dette er ytterst krevende. Samtidig har vi ikke noe valg. Et fint årsresultat for 2020 kan på ingen måte være en hvilepute for å gjøre nødvendig omstillinger i tjenestene.

Vanskelig med omstilling i et pandemiår

Den kanskje største økonomiske konsekvensen av koronapandemien for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, har vært at omstillingsarbeidet som var planlagt i 2020 er blitt kraftig forsinket. Det var i realiteten ikke mulig å redusere med mange årsverk slik det var lagt opp til, samtidig som man stod i de daglige utfordringene som pandemien har gitt nettopp dette tjenesteområdet.

Årsregnskapet for 2020 er nå sendt over til revisjonen, før det kommer til politisk behandling i mai.