Innsyn- og klagerett

Her finner du opplysninger om innsyns- og klagerettigheter. 


Innsynsrett

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter. Dersom et dokument er untatt offentlighet, er det fortsatt muligheter til å få utlevert dokumentet helt eller delvis. Dette gjøres ved å sende en innsynsbegjæring på det aktuelle dokumentet. En slik innsynsbegjæring sendes til vårt postmottak: post@lunner.kommune.no

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager.

Lovgrunnlag: Lov av 19. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova), kap. IV

Se også: Justisdepartementets rettleiar til offentleglova

 

Klagerett

Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet. Dette regnes da som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.


Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt du fikk melding om vedtaket. Brevet med klagen må være poststemplet eller innlevert før klagefristen er ute. Klager over kommunale vedtak bør inneholde følgende opplysninger:

• Hvilket vedtak det blir klaget over
• Hva er det klageren vil ha endret
• Begrunne hvorfor en ønsker vedtaket forandret
• Andre opplysninger som kan påvirke avgjørelsen

Klager over kommunale vedtak skal sendes til den instans i kommunen som har gjort vedtaket. De skal snarest mulig  vurdere vedtaket på nytt. Dersom de som har gjort vedtaket (førsteinstansen) ikke finner å kunne omgjøre eller endre vedtaket, skal klagen sendes videre til rett klageorgan.

Klageorgan er Fylkesmannen for saker etter helse og omsorgtjenesteloven, alkoholloven og plan- og bygningsloven.

 

Sakskostnader i klagesaker

Dersom et vedtak blir endret til gunst for klageren, har han eller hun rett til å få dekket vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Lovgrunnlag: Lov av 19. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova), kap. VI
 

Klage til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er Stortingets tillitsmann og har som oppgave å sikre at det i offentlig forvaltning ikke blir gjort urett mot innbyggerne. Både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning hører inn under Sivilombudsmannens ansvarsområde.

Alle som mener at de har blitt utsatt for urett fra offentlige forvaltningsorgan kan klage til ombudsmannen. Klager må være satt fram innen ett år fra vedtaket ble gjort. Dersom vedtaket ble påklaget etter reglene ovenfor, gjelder ettårsfristen fra det tidspunkt klageorganet gjorde endelig vedtak. Lovgrunnlag: Lov av 22. juni 1962 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannslova).