Planer

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdelens bestemmelser og retningslinjer

Oppstart og høring av forslag til planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det om oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og bestemmelser og retningslinjer til arealdelen. Samtidig legges forslag til planprogram for revisjonen ut på høring.


Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument og legger føringer for all annen planlegging i kommunen. Kommuneplanen består av to hoveddeler; samfunnsdelen og arealdelen. Kommuneplanens samfunnsdel står øverst i det kommunale planhierarkiet og er kommunens viktigste overordnede styringsdokument.

Samfunnsdelen viser vei for ønsket utvikling av kommunen og kommunens virksomhet. Samfunnsdelen skal fastlegge langsiktige utfordringer, mål og strategier både for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon.

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen. Den skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. I denne revisjonen skal kun bestemmelsene og retningslinjene til arealdelen gjennomgås.

 

Revisjon av kommuneplanen er omfattet av plan- og bygningslovens krav om planprogram (PBL § 4-1). Et planprogram redegjør for formål med planarbeidet, samt hvordan arbeidet med revisjonen skal foregå, hvilke tema og problemstillinger som skal inngå i planarbeidet og opplegg for medvirkning og informasjon. Oppstart og høring av planprogram er annonsert i avisen Hadeland. I tillegg sendes forslag til planprogram til interessentlisten (vedlegg 2), bestående av regionale myndigheter og sentrale lag/foreninger/klubber i Lunner.

Se forslag til planprogram her.

  • Vedlegg 1, Utviklingstrekk for kommunen.
  • Vedlegg 2, Interessentliste.
  • Vedlegg 3, Rapport fra arbeidsseminar med kommunestyret.

 

Frist for å komme med innspill er 18.06.2018. Innspill sendes til post@lunner.kommune.no 

 

Se gjeldende kommuneplan her: Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024. Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - bestemmelser og retningslinjer.