Oppstart Gruakollen

Gruakollen (moelvenfeltet)

Varsling om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan (endring av gjeldende reguleringsplan) for Gruakollen (moelvenfeltet) i Lunner kommune. Planarbeidet utføres av Multiconsult på vegne av Lunner kommune.


Hensikten med planarbeidet er å sikre samsvar mellom dagens og regulert situasjon i planområdet, sikre lekeplasser og grøntareal, forbedre parkeringssituasjonen og gi rom for økt utnyttelse i området. Planområdet er fullt utbygget. Gjeldende reguleringsplan er fra 1980.

Varslingsområdet grenser til Myllavegen i nord, til Hadelandsvegen i øst, langs atkomstveg til Hadeland bergverksmuseum i sør, og i grensesnitt mellom skog og bebyggelse i vest. Endelig planavgrensning kan bli noe redusert i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

Planarbeidet kunngjøres i Hadeland Avis. Grunneiere og naboer er varslet direkte.

 

Henvendelser og innspill rettes til:

Multiconsult Ryen v/Ina Lystad Jacobsen, Plogveien 1, 0679 Oslo. Eller på mail til ilj@multiconsult.no, med kopi til post@lunner.kommune.no.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 09.04.2018.

 

Gjeldende plandokumenter finner du her:

Plankart     Planbestemmelser   Planbeskrivelse