Planavgrensning Roa

Varsling om oppstart av planarbeid

Områderegulering for Roa

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 kunngjøres oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Roa. Planprogram med tilhørende fremdriftsplan for «Områdereguleringsplan Roa» legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 21.6.17 – 25.8.17.

 

Forslag til planprogram

Steds- og mulighetsanalyse

 


Roa har med sin lange historie etablert seg som det største tettstedet nord i Lunner. Tettstedet har mange kvaliteter, men mangler et klart definert sentrum. For å skape et livskraftig tettsted i nordbygda vil det være en viktig faktor for utviklingen i hele planområdet at det blir etablert et klart definert sentrum. For å sikre at dette skjer er det hensiktsmessig å utarbeide en strategiplan gjennom en områderegulering av Roa.

Målet med planen er å sikre en helhetlig plan for framtidig utvikling på Roa. Det skal legges til rette for et attraktivt og levende sentrum med forretninger, kontorer, tjenesteyting, boliger og møteplasser/ grønnstruktur. I tillegg skal planen bygge opp under kommunen sitt mål om å bidra til tettsteder som er trygge og attraktive å ferdes i.

Planen skal handle om:

  • Bestemme sentrum på Roa

  • Bymessig sentrumsutvikling

  • Fortetting med kvalitet

  • Torg/møteplasser

  • Ivareta/inkludere viktige kulturminner og kulturmiljøer

  • Gode gang- og/ sykkelforbindelser til Roa stasjon, Frøystad, ungdomsskolen og turområdene omkring

  • Fremheve/tilrettelegge Vigga som blågrønn forbindelseslinje og kvalitet i tettstedet

  • Handel- og service-tilbud

  • Offentlig tjenesteyting

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses under fanen Bygg og eiendom/høringer på kommunens hjemmesider.

Spørsmål og merknader til planen kan sendes innen 25. juli til e-post: post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa.