Kaffekopp

Neste fase i prosjekt nytt helse-og omsorgssenter i Lunner er i gang.

Vi fikk i mars vedtatt å gå videre i prosjektet Nytt helse - og omosorgssenter i Lunner.

Dette innebærer at vi vil opprette brukergrupper, engasjere arkitekt, lage et skisseprosjekt både på omsorgsboliger på Roa og sykehjem med tilhørende omsorgsboliger på Harestua. Vi arbeider for å få denne fasen ferdig til et P 3 vedtak i oktober /november 2015.


 

Lunner helse- og omsorgssenter med bemannede omsorgsboliger

Vedtak:

1. Lunner helse – og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester deles heretter opp i 2 separate prosjekter.

a. Prosjekt 575 Roa omsorgsboliger planlegges for 20 heldøgns plasser (bemannede omsorgsboliger), base for hjemmetjenesten og aktivitetssenter.

b. Prosjekt 306 Lunner helse – og omsorgssenter planlegges for inntil 90 heldøgns plasser (institusjonsplasser/bemannede omsorgsboliger), hovedbase for hjemmetjenesten og aktivitetssenter.

2. Det bevilges kr. 1 300 000 til gjennomføring av neste fase av prosjektet som legges fram som et P3 vedtak for begge prosjekter i oktober/november 2015. Kr. 200 000 finansieres med merverdiavgiftskompensasjon, og kr. 1 100 000 finansieres med bruk av lån.

3. Prosjekt a) 575 Roa omsorgsboliger beregnes byggestart i 2016, mens prosjekt b) 306 Lunner helse-og omsorgssenter beregnes byggestart i 2017.

4. Låneopptak for Lunner kommune for 2015 økes med kr 1 100 000 til totalt kr 51 450 536,-.

6. Rådmannen bes legge frem en oversikt over nødvendige strakstiltak på LOS som sikrer at bygninger og inventar er i tilfredsstillende stand inntil nytt helse- og omsorgssenter står ferdig