Lunner ungdomsskole

Grunnskolen i Lunner

Lunner kommune har 4 skoler som ved skolestart 2018 har følgende elevtall:

Grua skole 1 – 7 skole 168 elever Tlf. 61 32 43 40
Lunner barneskole 1 – 7 skole

337 elever

Tlf. 61 32 44 00
Harestua skole 1 – 10 skole 419 elever Tlf. 61 32 43 70
Lunner ungdomsskole 8 – 10 skole 184 elever

Tlf. 61 32 43 00

 


Målsettingen for skolene i Lunner er formulert i kommunens plan for oppvekst og fokuserer på å "sikre barn og unges rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet." Planen har fire fokusområder der også skolen skal være en bidragsyter:

  • Tidlig, helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier
  • Inkludering og integrering
  • Barn og unges fysiske og psykiske helse (folkehelse)
  • Høy kvalitet på oppvekstområdets faglige kjernevirksomhet

Det jobbes systematisk med skoleutvikling for å forbedre undervisningen på den enkelte skole.

Gjennom mange år har det foregått som et samarbeid mellom kommunene på Hadeland om dette. Kommunene samarbeider tett med videregående skole, bla om innføring av ny modell for elevoppfølging - den såkalte IKO-modellen. Ut 2018 er Lunner kommune realfagskommune og arbeid med matematikk og regning har prioritet. Et systemtisk regionalt kompetanseutviklingsprogram "Med 2020 i sikte" setter for 2018 arbeid med læreplanverkets overordnede del i fokus. Videre framover vil det bli satt fokus på de reviderte fagplanene og utvikling av undervisningsformer som tar opp i seg innholdet i den overordnede delen. Høgskolen i Innlandet v/Sell på Lillehammer er partner i arbeiedt. Kommunen bruker det nasjonale videreutdanningsprogrammet for lærere - Kompetanse for kvalitet aktivt og årlig deltar omrking 10 lærere på dette.

Skolene bruker Office365/Teams og Skooler som lærings- og kommunikasjonsplattform sammen med foreldredialog gjennom appen MIN SKOLE knyttet til det skoleadministrative programmet Visma Flyt Skole.