Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er NAV som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.  

Sjekk om du kan få bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/)

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Søk bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )

Søknadsskjema fåes på servicetorget i kommunen, NAV eller under skjemaer

Papirsøknader skal du sende til NAV Hadeland, postboks 220, 2711 Gran

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til NAV:

 • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)

 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)

 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen

 • hvis boutgiftene endrer seg

 • hvis en i husstanden blir student

  Melde fra om endringer (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )

  Til toppenTil toppenTil toppenTil toppenKlage på vedtak om bostøtte

  Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til NAV Hadeland.

  Klage på vedtak om bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )

  Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til NAV Hadeland.

  Mer informasjon

 • Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/ ). Du kan også henvende deg til NAV for å få hjelp og veiledning.

  NAV Hadeland besøksadresse: Smietorget, Storgata 16 (inngang nord) Tlf: 55 55 33 33.

  Regelverk

 • Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)

 • Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495)